2020-09-22

Deklaracja dostępności

 
Teatr Mały w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://teatrmaly.tychy.pl/
 
Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:
Niektóre treści są przedstawione w postaci grafiki, bez alternatywy w postaci tekstu..
Treści na stronie nie zawsze są wyświetlane poprawnie w układzie pionowym.
Nie każdy element strony jest dostępny przy użyciu klawiatury.
Nie wszystkie nagłówki na stronie są jednoznacznie określone.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner AChecker.
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mariuszem Lachem, adres poczty elektronicznej: mariusz@teatrmaly.tychy.pl,
numer telefonu: 32 227 36 11.
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:
dane osoby zgłaszającej,
wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
sposób kontaktu.
 
Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.
 
Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Teatr Mały w Tychach, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, 43-100 Tychy
 
Do budynku prowadzi jedno wejście:
główne ul. Hlonda – posiada schody, z obu stron znajdują się podjazdy.
 
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
na widowni Teatru Małego przewidziane jest miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
 
Budynek nie posiada:
oznaczeń w alfabecie Braille’a,
oznaczeń kontrastowych,
pętli indukcyjnych.
 
Pasaż Kultury Andromeda, Plac Baczyńskiego 2, 43-100 Tychy
 
Do budynku prowadzą 3 wejścia:
główne od Placu Baczyńskiego – posiada schody, po przejściu przez ochronę,
dodatkowe dwa od strony ul. Boheńskiego – jedno z  nich posiada schody.
 
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
budynek wyposażony jest w 1 windę, dostosowaną do przewożenia osób na wózkach.
 
Budynek nie posiada:
oznaczeń w alfabecie Braille’a,
oznaczeń kontrastowych,
pętli indukcyjnych,
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się